Skip to main content
Home » Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden (januari 2020)

Shootz Casting Agency gevestigd en kantoorhoudende te 1013 BC, Amsterdam aan de Moermanskkade 301, Nederland hierna te noemen: Shootz

Artikel 1. Begrippen
1.1 De website: www.shootz.nl;
1.2 Deelnemer: degene die zich als model, acteur/actrice, (edel)figurant, presentator of host inschrijft op de website;
1.3 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Shootz in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan onze deelnemer(s);
1.4 Overeenkomst: een tussen Shootz en opdrachtgever en/of een tussen Shootz en deelnemer overeengekomen (boekings)overeenkomst van opdracht;
1.5 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddeling- of boekingsovereenkomst. Verricht per telefoon, e-mail, post of persoonlijk;
1.6 Opdracht: een door opdrachtgever aan Shootz verleende opdracht in de ruimste zin van het woord;
1.7 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privacy gevoelige details, van de deelnemer in het bestand van Shootz;
1.8 Partijen: Shootz, deelnemer en opdrachtgever gezamenlijk;
1.9 Shootz: de beheerder van de website, handelsnaam van de VOF Shootz Amsterdam.
1.10 Beeldmateriaal: foto’s, film- en/of videomateriaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikmaking van de website en op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door Shootz en op alle overeenkomsten tussen Shootz en opdrachtgevers en/of deelnemers.
2.2. Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en deelnemer(s), gelden in alle gevallen deze algemene voorwaarden en prevaleren deze indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deelnemer en/of opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Shootz. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Shootz zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.3 Indien een ingeschreven deelnemer niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Shootz schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt de deelnemer geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

Artikel 3. De website
3.1 Door gebruikmaking van de website kunnen opdrachtgevers deelnemers selecteren en boeken voor een opdracht. Door inschrijving via de website heeft deelnemer Shootz gemachtigd om de deelnemer voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan de opdrachten. Shootz behoudt zich te allen tijde het recht voor personen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren. Tevens heeft de deelnemer Shootz reeds nu voor alsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door de deelnemer en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
3.2 De website maakt het mogelijk dat deelnemers in contact komen met opdrachtgevers en andersom. Shootz controleert de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, maar kan de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers niet garanderen. Shootz kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever en/of deelnemer voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
3.3 Het risico voor het gebruik van de website ligt volledig bij de deelnemers en opdrachtgevers. Shootz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop de website gebruikt wordt door deelnemers en/of opdrachtgevers.
3.4 Shootz streeft ernaar ten alle tijden de website goed en constant te laten werken, maar kan het optimaal functioneren van de website niet garanderen. Shootz is daarom niet aansprakelijk jegens opdrachtgever en/of deelnemer. Shootz kan op geen enkele wijze opdrachten en/of werkzaamheden garanderen aan opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 4. Privacybescherming
4.1 De persoonsgegevens van de deelnemers die op de website worden gezet worden behandeld conform de geldende AVG privacywetgeving. De persoonsgegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Shootz. De deelnemers geven van tevoren expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken om producten en diensten af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te informeren. Shootz is niet verantwoordelijk jegens deelnemer, opdrachtgever en/of derden voor foutieve gegevens op de website dan wel geringe verschillen in afmetingen voor wat betreft alle opgaven betreffende de deelnemer.
4.2 De deelnemers geven toestemming om deze gegevens via verschillende media aan opdrachtgever te presenteren. Deze toestemming wordt beëindigd wanneer deelnemer zich uitschrijft.

Artikel 5. Boekingsovereenkomsten
5.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en deelnemer die via Shootz tot stand komt. De boekingsovereenkomst is pas bindend wanneer schriftelijk toestemming is gegeven voor de opdracht door deelnemer en/of opdrachtgever, via mail, post of Whatsapp. De deelnemer verbindt zich tot het verlenen van de overeengekomen diensten op de overeengekomen data en het afstaan van publicatierechten aan opdrachtgever zoals bepaald bij artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever verbindt zich op de overeengekomen data de opdracht af te nemen. De opdrachtgever verbindt zich tevens tot de betaling aan Shootz voor de verleende diensten van de deelnemer en aan Shootz. Shootz kan de deelnemer wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een opdracht zonder instemming van de deelnemer.
5.2 Deelnemer verklaart dat Shootz gerechtigd is, voor zowel opdrachtgever en de deelnemer boekingsovereenkomsten te sluiten, na de deelnemer hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling/arbeidsrelatie; Shootz is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Shootz vervaardigde en/of geleverde zaken en/of informatie rusten bij Shootz. Deelnemers en opdrachtgevers mogen de ter beschikking gestelde zaken en/of informatie niet zonder toestemming van Shootz gebruiken voor eigen doeleinden en verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
6.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Shootz, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Shootz opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan Shootz of zijn in licentie verkregen door Shootz en mogen zonder toestemming van Shootz niet (verder) worden gebruikt.
6.3 De deelnemer verstrekt aan Shootz het exclusieve recht om het door de deelnemer aangeleverde beeldmateriaal en andere persoonsgegevens te gebruiken in de meest brede zin des woords, (binnen de AVG wetgeving) onder andere door dit beeldmateriaal zichtbaar op de website te zetten en ter beschikking te stellen aan derden, waaronder mogelijke opdrachtgevers, en door dit beeldmateriaal via andere mogelijke media ter beschikking te stellen. Shootz behoudt dit recht gedurende de tijd dat de deelnemer op de website c.q. bij Shootz staat ingeschreven.
6.4 De deelnemers en opdrachtgevers staan ervoor in dat zij, indien en voor zover door hen in het kader van de overeenkomst aan Shootz (beeld)materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd zijn en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. De deelnemers en opdrachtgevers vrijwaren Shootz voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik door deelnemers of opdrachtgevers van de website, waaronder aanspraken van derden wegens inbreuk op het (intellectuele)eigendomsrecht.
6.5 Het eigendomsrecht van het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht is gemaakt ligt en blijft bij de opdrachtgever en bij Shootz, met dien verstande dat dit eigendomsrecht van de opdrachtgever beperkt is tot kleinschalige publicaties en de tijdbestekken die in de volgende alinea zijn bepaald. De deelnemer verklaart volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot dat beeldmateriaal. De deelnemer en opdrachtgever verlenen Shootz het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen indien de opdrachtgever dat wil) zonder beperking het beeldmateriaal te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
6.6 Het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht door de opdrachtgever van de deelnemer gemaakt wordt, dient alleen te worden gebruikt voor kleinschalige publicatie in Nederland. Onder kleinschalige publicatie vallen uitsluitend de volgende media met maximaal de volgende publicatie- en uitzendperiodes:
– Beeldmateriaal dat éénmalig wordt gebruikt voor flyers, affiches of brochures, of;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt bij redactionele stukken dat éénmalig geplaatst wordt, of;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt voor posters, banners en displays die niet langer dan één jaar gebruikt worden, of;
– Winkelposters en –materiaal dat niet langer dan één jaar in één of meerdere filialen hangt of staat, of;
– Advertenties die niet langer dan één jaar in dag-, week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst, of;
– Eenmalig gebruik van film en/of videomateriaal ten behoeve van promotiemateriaal;
– Beeldmateriaal dat wordt gebruikt voor online nieuwsbrieven, voor onbepaalde tijd, of;
– Internetgebruik door middel van fotografie, zoals op websites en social media, voor onbepaalde tijd, of;
– Internetgebruik door middel van video/film, zoals op websites en social media, niet langer dan één jaar.
De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het tussen enerzijds de opdrachtgever en Shootz, en anderzijds de deelnemer en Shootz overeengekomen honorarium.
6.7 Andere publicaties dan de hierboven vermelde, zijn verboden. Langduriger of hergebruik van beeldmateriaal door de opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Shootz daarvoor duidelijk vooraf en schriftelijk toestemming heeft gegeven. De deelnemer verklaart dat hij/zij de opdrachtgever en Shootz (of haar rechtsopvolger) vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
6.8 De opdrachtgever heeft het recht op het gebruik van het beeldmateriaal pas nadat aan Shootz de betaling van de volledig terzake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, tenzij anderszins tussen partijen duidelijk en schriftelijk is overeengekomen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Shootz een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van €750,00 per dag of per opname, uitsluitend ter keuze van Shootz, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking.
6.9 Shootz is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van de deelnemer te gebruiken bij promotiereclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 7. Toeslagen
7.1 Voor afwijkingen van het beeldmateriaal gebruik als genoemd in artikel 6, moet terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen opdrachtgever en deelnemer. Deelnemer is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag. Voor televisie-, radio-, bioscoop- en outdoor reclame zoals abri’s, A0-borden, sandwichborden, billboards, auto-, tram-, bus-, taxien vrachtwagenreclame hanteert Shootz afkooptarieven. Bij naaktopnamen bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief. Voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief. Voor gebruik in andere landen zijn de tarieven op aanvraag.
7.2 Indien de in artikel 6.6 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode.

Artikel 8. Kinderen en arbeid
8.1 Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar, die meewerken aan musicals, televisieprogramma’s, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever van Shootz een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie. Als opdrachtgever van Shootz dat wenst, kan Shootz de aanvraag voor de ontheffing verzorgen. Shootz is geautoriseerd deze ontheffingen aan te vragen en verzorgt de contacten met de Arbeidsinspectie. De deelnemer zorgt voor de verplichte begeleiding tijdens de shoot/werkzaamheden. De opdrachtgever van Shootz is en blijft echter als werkgever van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de ontheffing. Shootz kan door haar opdrachtgever of deelnemer dan ook niet verantwoordelijk worden geacht en aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in geval van grove schuld of opzet door Shootz.

 Artikel 9. Annuleringen
9.1 Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een deelnemer wenst te annuleren, dan geldt dat dit in meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met een minimum van € 125,- verschuldigd per deelnemer. Voor annulering van de opdrachtgever binnen 24 uur
s opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
9.2 Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en Shootz en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van de deelnemer geen gebruikt maakt, is Shootz geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed.
9.3 Het is de deelnemer niet toegestaan een overeenkomst binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien de deelnemer door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient de deelnemer Shootz onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van de deelnemer bij de werkzaamheden heeft Shootz het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Shootz tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt de deelnemer voorts een boete aan Shootz van 100% van het overeengekomen honorarium.

Artikel 10. ‘Mooi weer boekingen’
10.1 Indien opdrachtgever bij zijn boeking schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het goed weer is dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze ‘mooi weer boeking’ wordt herhaald en voor de tweede keer wordt geannuleerd is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Bij de derde annulering is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na voorafgaande annulering.

Artikel 11. Werkbriefjes
11.1 Voor elke opdracht krijgt de deelnemer in drievoud een werkbriefje mee waarop de naam van de deelnemer en opdrachtgever, de datum van de opdracht, de naam van de fotograaf, de locatie en het aantal gewerkte uren worden ingevuld, afgerond naar hele uren. De uren worden gerekend vanaf het moment dat de deelnemer aanwezig moest zijn totdat de deelnemer klaar is. Het werkbriefje dient in drievoud ondertekend te worden door de fotograaf/opdrachtgever en de deelnemer (indien minderjarig de ouders/verzorgers). Het werkbriefje is pas bindend wanneer beide partijen ondertekend hebben. Deelnemer stuurt het werkbriefje binnen 8 dagen per post of per mail terug naar Shootz, zodat er gefactureerd kan worden.

Artikel 12. Belasting
12.1 De deelnemer draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart Shootz van alle aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader. Indien de fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Shootz alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente, boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op de betreffende deelnemer verhalen.

Artikel 13. Tarieven
13.1 Alle tarieven worden door Shootz bindend vastgesteld in de boekingsovereenkomst. Het tussen opdrachtgever en Shootz overeengekomen honorarium wordt vastgelegd in een offerte en/of opdrachtovereenkomst. Het honorarium (vergoeding) wordt door Shootz vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van de ervaring van de deelnemer.
13.2 Het dagtarief is verschuldigd vanaf boekingen tot maximaal 8 werkuren tussen 8.00 uur en 24.00 uur. Voor werkzaamheden na 24.00 uur en/of voor 08.00 uur is een overwerktarief verschuldigd, dat minimaal 200% van het overeengekomen uurtarief bedraagt. Onder een dagdeel wordt verstaan 4 aaneengesloten uren die in ieder geval vallen tussen 08.00 uur en 24.00 uur. Voor boekingen van 1 uur wordt een minimale toeslag van €50,00 in rekening gebracht. Delen van een uur worden altijd afgerond naar een heel uur, vanaf 20 minuten.
13.3 Opdrachtgever is de reiskosten verschuldigd, berekend op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer dan wel een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto op basis van het geldende ANWB tarief, vanaf woonplaats tot werkplek. Deze reiskosten zullen door Shootz aan opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden dient opdrachtgever de volledige reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen. Voor reistijden langer dan een uur
wordt evenredig de helft van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Voor modellen tot 16 jaar is opdrachtgever tevens reiskosten voor een begeleider verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door Shootz gehanteerde tarieven exclusief bureaucommissies, BTW, reiskosten en alle eventuele overige bijkomende kosten.

Artikel 14. Betalingen en incassokosten
14.1 Alle opdrachten moeten worden gezien als overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en uitdrukkelijk niet als arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. Alle bedragen zijn derhalve een vergoeding en betreffen geen salariëring voortvloeiend uit enig dienstverband.
14.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is opdrachtgever wettelijke rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Shootz.
14.3 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Shootz te melden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Shootz verschuldigde.
14.4 Indien betalingen niet, dan wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot het moment van algehele voldoening een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. De opdrachtgever is op het moment dat hij in verzuim geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten voor de opdrachtgever bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 500,–. De Opdrachtgever die consument is, is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten belopen het bedrag overeenkomstig het meest recente besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
14.5 Shootz heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Shootz tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
– voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, de deelnemer zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shootz;
– indien medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shootz;
– er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
14.6 Deelnemer is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van de opdracht. Voldoet de deelnemer hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van de deelnemer ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. Shootz is als dan niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.
14.7 Shootz is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan de deelnemer toekomende beloning aan Shootz heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan de deelnemer over te gaan. Shootz kan nimmer worden aangesproken door de deelnemer voor welke reden dan ook indien de opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald aan Shootz. Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen twee weken nadat de opdrachtgever aan Shootz heeft betaald en Shootz het betreffende bedrag op haar rekening heeft ontvangen.
14.8 Alle kosten die door Shootz dan wel door deelnemer worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere informatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarbij Shootz dan wel de door haar gemachtigde vertegenwoordiging, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten.

15. Benadering deelnemers buiten de website en/of Shootz om
15.1 Het is opdrachtgever dan wel deelnemer niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van Shootz, na éénmaal met elkaar door Shootz in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of contracteren voor eventuele nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever tweemaal het bedrag aan Shootz verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten via Shootz waren gesloten. Voor opdrachten “voorvloeiend‟ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande.

16. Uiterlijke veranderingen
16.1 Inschrijving van een deelnemer bij Shootz geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient de deelnemer (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privé-gegevens te updaten op de website. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het beeldmateriaal en de gegevens die hij/zij op de website heeft staan, ten alle tijden representatief zijn voor hoe de deelnemer er ook daadwerkelijk uitziet. Deze kan de deelnemer zelf aanpassen door in te loggen op de website.
16.2 De ingeschreven deelnemer dient Shootz tijdig op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke veranderingen (kapsel, piercings, tatoeages, littekens etc), adreswijzigingen, langdurig verblijf in het buitenland en langdurige ziektes etc.

17. Aansprakelijkheid
17.1 Behalve in het geval van grove schuld of opzet zijdens Shootz, is Shootz niet aansprakelijk voor enigerlei schade die deelnemers of opdrachtgevers lijden door of als gevolg van gebruikmaking van de website. Daartoe behoort ook schade die het gevolg is van onjuiste informatie van deelnemers op de website, indien deze informatie beschikbaar is gesteld door de deelnemers en door Shootz is overgenomen.
17.2 Shootz is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover deelnemer aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook, behalve als gevolg van opzet en grove schuld door Shootz, zulks aan te tonen door deelnemer of opdrachtgever, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Shootz uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
17.3 Shootz is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden die deelnemer tijdens de opdracht aanbrengt. Shootz is ook niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever voor het door een deelnemer tekortschieten in de nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van een boekingsovereenkomst, bijvoorbeeld het niet of gebrekkig presteren door de deelnemer,
wangedrag door de deelnemer, of wanneer deelnemer er anders uitziet dan hoe opdrachtgever had verwacht. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van iedere vorm van verzuim van of door de deelnemer. Shootz is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming te weigeren.
17.4 Shootz is niet aansprakelijk jegens een deelnemer voor het door een opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van zijn/haar verplichting uit hoofde van een boekingsovereenkomst.
17.5 Shootz is noch jegens deelnemers, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van en/of naar de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten.
17.6 Shootz zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van Shootz als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van Shootz en/of goederen van de medewerkers van Shootz en/of goederen van andere wederpartijen zoals opdrachtgevers van Shootz en/of hun medewerkers, voor zover deze schade het gevolg is van enig handelen of nalaten van de deelnemer.
17.7 Correspondentie tussen Shootz en de deelnemer gaat zo veel mogelijk via e-mail. Shootz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het missen door de deelnemer of opdrachtgever van een voor hem/haar bestemd e-mail bericht.
17.8 Deelnemers verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Deelnemers verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.
17.9 Iedere aansprakelijkheid van Shootz jegens de deelnemer of opdrachtgever of derde is in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor die betreffende opdracht en die betreffende deelnemer, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
17.10 De deelnemer vrijwaart Shootz voor alle aansprakelijkheid die de en/of belastingdienst eventueel jegens Shootz zou kunnen doen gelden.
17.11 Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij Shootz. Ook heeft Shootz het recht om de deelnemer (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door de deelnemer.
17.12 Shootz wordt nimmer werkgever van de deelnemer, noch is Shootz ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen de deelnemer en Shootz ontstaat door acceptatie van een opdracht door de deelnemer geen andere rechtsverhouding dan die welke in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst van opdracht geregeld wordt.

Artikel 18. Overmacht
18.1 De arbeidsongeschiktheid van deelnemer alsmede alle andere omstandigheden die een deelnemer overmacht opleveren tellen mede als overmacht voor Shootz. Shootz is verplicht
opdrachtgever van voormelde omstandigheden onverwijld op de hoogte te stellen, zodra zij zelf daarvan op de hoogte is gesteld. In geval van overmacht heeft Shootz het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Shootz gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover Shootz reeds enige aanbetaling aan de deelnemer heeft verricht, zal de deelnemer deze aan Shootz restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de deelnemer verrichte prestatie.
18.2 De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting.
18.3 Indien de deelnemer zich jegens Shootz op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft Shootz het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Shootz gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins.

Artikel 19. Geheimhouding deelnemer en publiciteit
19.1 De deelnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst of opdracht geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Shootz. De deelnemer verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van Shootz, die de deelnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt. Bij overtreding van enige verplichting van de deelnemer ingevolge het bepaalde in deze artikelen is de deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van €5.000,- aan Shootz verschuldigd, onverminderd enig ander aan Shootz toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.
19.2 De deelnemer is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shootz op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de opdracht. De deelnemer is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shootz op enige wijze te verwijzen naar Shootz als klant of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Shootz.

Artikel 20. Wijziging van deze voorwaarden
20.1 Shootz heeft te allen tijde het recht de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle bekende afnemers van de diensten van Shootz zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van het toezenden van de voorwaarden of overhandiging tenzij dit niet in redelijkheid van Shootz kan worden gevergd.
Artikel 21. Toepasselijk recht bij geschillenbeslechting

21.1 Op de overeenkomsten met deelnemers en/of opdrachtgevers, daaronder de inschrijving op de website van Shootz begrepen, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in de statutaire vestigingsplaats van Shootz is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Shootz en de deelnemers en/of de opdrachtgevers, alsmede de geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website door deelnemers en/of opdrachtgevers.